Lilium – Kayo Konishi & Yukio Kondo

Transcrição Fonética Lilium

Kayo Konishi & Yukio Kondo

Arranjo: Silvestre Lonardeli (2018)

Transcrição fonética: Anne Karoline Moreira

Os iusti
[o’si.ys.ti]
[o’si.us.ti]*

Meditabitur sapientiam
[me.di’ta.bi.tyɾ sa.pi’en.tjam]
[me.di’ta.bi.tur sa.pi’en.tsjam]*

Et lingua eius
[e ‘linwa ejys]
[et ‘lin.gwa ejus]*

Loquetur indicium
[lo’kwe.ty ɾin’di.sjym]
[lo’kwe.tur in.’di.si.um]*

Beatus vir qui
[bəa.tys viɾ kwi]
[be’a.tus vir kwi]*

Suffert tentationem
[‘sy.fe ten.ta’tjo.nem]
[‘su.fert ten.ta’tsjo.nem]*

Quoniam cum probatus
[‘ko.ni.am kum pɾo.ba.təs]
[‘kwo.njam kum pɾo’ba.tus]*

Fuerit accipient coronam vitae
[‘fwə.ɾit ‘aʃi.pjent ko.ɾo’nɐ vi.taə]
[‘fwe.ɾit ‘atʃi.pjent ko.ɾo’nam vi.te]*

Kyrie, fons bonitatis
[‘ki.ɾje fo bo.ni.ta.ts]
[‘ki.ɾje fons bo.ni’ta.tis]*

Kyrie, ignis divine, eleison
[‘ki.ɾje ‘ig.ni di.vnelej.son]
[‘ki.ɾje ‘ig.nis di’vi.ne e.le.i.son]*

Oh, quam sancta
[ɔ kɔ ‘sanc.ta]
[ɔ kwam ‘sanc.ta]*

Quam serena
[kam se.ɾe.na]
[kwam se.ɾe.na]*

Quam benigna
[kwam be’nig.ma]
[kwam be’nig.ma]*

Quam amoena
[kam a.mo’e.na]
[kwam a.mo’e.na]*

Es se virgo creditur
[e se ‘vi.go cɾe’di.tuɾ]
[es se ‘vir.go cɾe’di.tur]*

Oh, quam sancta
[ɔ kɔ ‘sanc.ta]
[ɔ kwam ‘sanc.ta]*

Quam serena
[kam se.ɾe.na]
[kwam se.ɾe.na]*

Quam benigna
[kwam be’nig.ma]
[kwam be’nig.ma]*

Quam amoena
[kam a.mo’e.na]
[kwam a.mo’e.na]*

Oh, castitatis lilium
[ɔ cas.ti’ta.ts ‘li.li.ym]
[ɔ cas.ti’ta.tis ‘li.li.u m]*

*Latim eclesiástico.